Tag Archives: คาสิโน

สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยการสร้างคาสิโนเยอะๆได้หรือ?

การมีคาสิโนเกิดขึ้นใหม่ๆ ทำให้ระบบเศรษฐกิจของๆหลายประเทศเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น มีเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้น มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น และมีรายได้เข้าประเทศมากขึ้น ถือได้ว่าเป็นหนทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศได้ในทางอ้อม แต่ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้อง ตรงจุด เพราะในทางเศรษฐกิจแล้ว หากเกิดปัญหาอันใดก็จะต้องแก้ไขที่ตัวปัญหานั้น ใช่ว่าจะให้สิ่งใดสิ่งนึงมาช่วยในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจทุกๆปัญหา สมมติถ้าหากประเทศใดเห็นว่ารายได้เข้ามาในประเทศน้อย มีการจ้างงานน้อย มีการใช้จ่ายน้อย เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจน้อย ประเทศขาดแคลนสินค้าที่มีคุณภาพ